E-Mail Password | สมัครสมาชิก
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 6 พฤศจิกายน 2561  162 view
 
พระธัมมทินนาเถรี ภิกษุณีที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นนักปราชญ์


line-icon SHARE พระธัมมทินนาเถรี ภิกษุณีที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นนักปราชญ์ พระธัมมทินนาเถรี เดิมเป็นภรรยาของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์มีชื่อว่า “วิสาขเศรษฐี” ในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระนามว่า “พระปทุมุตตรพุทธเจ้า” นางเกิดในตระกูลที่ประกอบอาชีพรั

นายจ้างพอใจในการทำทานของนาง จึงจัดพิธีแต่งงานระหว่างนางกับบุตรชายขึ้น วันหนึ่งนางกับแม่สามีไปกราบพระปทุมุตตรพุทธเจ้า นางเห็นพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นเอตทัคคะด้านธรรมกถึก นางปรารถนาจะเป็นพระภิกษุณีผู้เป็นเอตทัคคะด้านนี้ พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่านางจะได้เป็นในสมัยของพระสมณโคดมพุทธเจ้า หลังจากนั้นนางก็เวียนว่ายตายเกิดในสุคติคือโลกมนุษย์และสวรรค์

ต่อมาในสมัยของพระปุสสพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสแก่เธอว่า เธอจงให้หนึ่งส่วน แต่นางกลับทำบุญเป็นสองเท่า ต่อมาสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า เกิดเป็นพระราชธิดา พระองค์ที่ 6 แห่งพระเจ้ากิงกิราช มีพระนามว่า “สุธรรมา” ได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดเลื่อมใสอยากบวชเป็นภิกษุณี แต่พระบิดาไม่อนุญาต นางจึงประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิต พอสิ้นอายุขัยก็เวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์และเทวดา

พอถึงสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้า นางเกิดในครอบครัวที่มีตระกูล พอเจริญวัยเป็นสาวก็แต่งงานกับวิสาขเศรษฐี

สามีของนางธัมมทินนาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ได้ฟังเทศนาธรรมก็บรรลุเป็นพระอนาคามี พอกลับถึงบ้าน นางธัมมทินนาออกมาต้อนรับอยู่ที่หัวบันได แล้วทุกครั้งวิสาขเศรษฐีจะจับมือภรรยาเพื่อขึ้นบันได แต่ครั้งนี้เศรษฐีกลับไม่สนใจนาง ทำตัวเฉยเมยต่อนางจนผิดปกติ

นางจึงตอบสามีว่า “ทำไมท่านจึงเปลี่ยนไปเช่นนี้ ข้าทำอะไรให้ท่านไม่พอใจหรือ” เศรษฐีตอบทันทีว่า “เธอไม่ได้ทำอะไรผิด และข้าขอประการว่านับตั้งแต่วันนี้ไป จะไม่ถูกต้องกายผู้หญิงและไม่สนใจในอาหารเลิศรสอีกต่อไป เพราะตอนนี้ข้าเข้าใจในทุกสรรพสิ่งแล้ว ถ้าเธอพอใจจะอยู่ที่นี้ต่อก็ได้ หรือจะกลับไปอยู่ที่บ้านของเธอก็ได้”

นางธัมมทินนาตอบกลับว่า “ข้าแต่ท่านเศรษฐีขอให้ข้าบวชเถิด” จากนั้นวิสาขเศรษฐีก็ให้ข้าทาสบริวารจัดวอทองคำให้นางธัมมทินนาเดินทางยังสำนักภิกษุณี

นางบวชเป็นภิกษุณีแล้ว ศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานได้สองสามวัน ก็ปรารถนาสถานที่อันวิเวกจึงเข้าไปพบพระอุปัชฌาย์แล้วบอกท่านว่า “ข้าแต่พระอาจารย์ทั้งหลาย ใจของดิฉันปรารถนาความสงบ ขอดิฉันไปพักยังอาวาสใกล้บ้านของดิฉัน”

เมื่อนางย้ายไปยังอาวาสใกล้บ้าน ไม่นานก็บรรลุอรหัตตผล เป็นพระอรหันต์ วิสาขเศรษฐีทราบว่านางบรรลุอรหัตตผลจึงเข้ามาถามปัญหาธรรม พระธัมมทินนาเถรีตอบปัญหาได้อย่างคมคาย พระพุทธเจ้าทรงทราบจึงทรงประกาศให้นางเป็นเอตทัคคะ ธรรมกถึก ผู้เป็นปราชญ์อธิบายตอบธรรมได้ฉาดฉาน

ที่มา : อรรถกถาธัมมทินนาเถรีคาถา

ภาพ : จิตรกรรมเรื่องธัมมทินนาเถรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

คติความเชื่อเรื่องช้างของชาวปักษ์ใต้ โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์
ในทางภาคใต้ ได้มีความเชื่อ ธรรมเนียมเกี่ยวกับช้าง ที่เป็นลักษณะที่เป็นทั้งความเชื่อร่วมกับภาคอื่นๆ และ เป็นความเชื่อลักษณะเฉพาะพื้นถิ่น

 13 มีนาคม 2562
อานิสงส์กรวดน้ำ
อานิสงส์กรวดน้ำ – ในครั้งหนึ่ง องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ เชตะวันมหาวิหาร พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ มีพราหมณ์ผู้หนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีนั้น มีทรัพย์สมบัติอยู่ 80 โกฎิ พราหมณ์ผู้นั้นมีบุตรชายอยู่คนหนึ่ง เป็นที่รักมากเพราะมีบุตรคนเดียว พอบุตรชาย

 6 พฤศจิกายน 2561
 
Untitled Document
เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางสังคมออนไลน์ ได้รับรู้ข่าวสารและกิจกรรมภายในจังหวัด